Tại cuộc họp lần thứ 81 của Ủy ban an toàn hàng hải (MSC), từ 10 đến 19 tháng 5 năm 2006, và cuộc họp lần thứ 53 của Ủy ban ban bảo vệ môi trường biển (MEPC), từ 18 đến 22 tháng 7 năm 2005, IMO đã ban hành thông tư MSC-MEPC.2/Circ.2 – “Yêu cầu của IMO về trang bị ấn phẩm trên tàu”. Thông tư này thông qua các yêu cầu về trang bị ấn phẩm hàng hải trên tàu, bao gồm cả ấn phẩm hàng hải dưới dạng điện tử thay thế cho ấn phẩm dạng giấy.