FAQ - Hải đồ điện tử ECS

ECS là gì?

Các hệ thống, không được kiểm tra để chứng tỏ sự tuân thủ với Tiêu chuẩn hoạt động đối với ECDIS, có thể được gọi chung là “Hệ thống hải đồ điện tử (ECS). Một hệ thống ECS có thể sử dụng ENC, RNC hoặc các dữ liệu hải đồ do tư nhân sản xuất và có thể vận hành tương tự như ECDIS.

Một số nhà sản xuất thiết bị ECS cũng xây dựng dữ liệu vector và để sử dụng trong các sản phẩm của họ. Những nhà cung cấp này đã xây dựng dữ liệu hải đồ tư nhân trong nhiều năm và đã có chỗ đứng trên thị trường. Họ là những người tiên phong và lập ra ý tưởng sử dụng hệ thống hải đồ điện tử trên tàu. Các hải đồ của họ được xây dựng dựa trên các hải đồ giấy hoặc các dữ liệu điện tử của Cơ quan thủy văn.

Các cơ quan thủy văn không chịu trách nhiệm về tính chính xác hay độ tin cậy của những hải đồ do tư nhân sản xuất.

Khi tàu sử dụng ECS, hải đồ giấy vẫn là cơ sở chính thức để hành hải. Tàu vẫn phải trang bị và sử dụng một bộ hải đồ giấy được cập nhật trên tàu, cho dù họ có sử dụng bất kỳ loại hải đồ điện tử nào.

Bởi vì ECS không đáp ứng các yêu cầu của SOLAS, IMO không có Tiêu chuẩn hoạt động đối với ECS.

Một số nhà sản xuất ECS cũng sử dụng thuật ngữ RCDS cho các hệ thống của họ. Trong trường hợp này họ thôgn báo rằng hệ thống sử dụng RNC và có thể hệ thống cũng có các chức năng tương tự như những gì được đề ra trong Tiêu chuẩn hoạt động đối với ECDIS. Tuy nhiên, các hệ thống này không thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về trang bị.

STCW và Bộ luật ISM đặt toàn bộ trách nhiệm cho chủ tàu để đảm bảo rằng người đi biển trên các con tàu do công ty quản lý có đủ năng lực để thực thi các nhiệm vụ mà họ được yêu cầu. Nếu tàu được trang bị ECS, chủ tàu có trách nhiệm đảm bảo người sử dụng được huấn luyện đầy đủ về việc sử dụng và vận hành hải đồ điện tử. Người sử dụng phải nắm được những hạn chế của thiết bị so với ECDIS và phải được làm quen với các thiết bị được lắp đặt trên tàu trước khi sử dụng chúng trên biển.

Các tài liệu liên quan

IMO SN/ Circ.207      Sự khác biệt giữa RCDS và ECDIS

IMO SN/ Circ.255      Hướng dẫn bổ sung về hệ quy chiếu hải đồ và độ chính xác khi xác định vị trí trên hải đồ

Share